Bàn thờ gia tiên luôn là nơi diễn ra các nghi thức trang trọng như cưới hỏi,...